12
   Wednesday
   11 / 3
   Thursday
   12 / 4
   Friday
   4 / -5