31
   Wednesday
   34 / 29
   Thursday
   40 / 26
   Friday
   42 / 28